Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Håndværkerfradraget kan bruges i Sverige

Sukker facaden efter en ny omgang faluröd? Skal vinduerne skiftes? Eller er der andre projekter på bedding? Så er der en god chance for, at det danske håndværkerfradrag kan være en hjælp til at forbedre og vedligeholde fritidshuset i Sverige. Det er nemlig ikke kun arbejde inden for Danmarks grænser, der giver ret til fradraget.

Det er kun selve arbejdslønnen, man får fradrag til. Materialer udløser altså ikke et fradrag. Derudover er det vigtigt, at den svenske håndværker er momsregistreret, samt at betalingen finder sted elektronisk. Kontant afregning giver således ikke ret til fradrag.

Man kan læse mere om håndværkerfradraget og betingelserne for det på SKATs hjemmeside, hvor der også er en beskrivelse af, hvordan man ansøger om det. I 2018 udgør fradraget maksimalt 12.000 for bestemte håndværksydelser og 6.000 kr. for bestemte serviceydelser. Beløbene er per person.

To slags ydelser

Du kan ligesom tidligere få fradrag for 2 slags ydelser:

 1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Generelle betingelser:

 • Beløbet skal betales elektronisk fx dankort, MobilePay eller netbank. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016, 2017 og 2018.
 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.
 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Selvangivelse for begrænset skattepligtige og send den til SKAT.

Særligt for fritidshushusejer i udlandet

Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.

Serviceydelser kan udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig til landet.

Hvad kan du få fradrag for:
 

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag) f.eks.:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.

Isolering af tag

 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

Fradraget omfatter ikke:
• Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
• Nye vindues- eller dørhuller
• Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv. f.eks.

Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terassedøre

Isolering af yderdøre, terrassedøre mv.

Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)

Isolering af ydervægge, f.eks.

Isolering og hulmursisolering

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulve, f.eks.

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Afmontering af brændeovne

Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

Fradraget omfatter ikke gulvvarme og rørføring til gulvvarme

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Tilslutning til bredbånd:

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer

Installation af tyverialarmer

For at få fradrag i 2018 for arbejde udført i 2018, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2019.

Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - for eksempel søskende, der har arvet et sommerhus, eller venner, der køber sammen - kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Ift. tidligere, gives der ikke fradrag for følgende ydelser i 2018

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til el-biler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

Læs mere på SKATs hjemmeside