Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Opstilling til bestyrelsen

Alle medlemmer af Danske Torpare kan stille op til foreningens bestyrelse på generalforsamlingen.

Man behøver ikke at meddele sekretariatet eller den siddende bestyrelse om sit kandidatur før selve generalforsamlingen.

Sekretariatet udsender et nyhedsbrev på e-mail, hvor alle kandidater bliver præsenteret, hvis de ønsker det. For at blive omtalt i nyhedsbrevet, skal sekretariatet have modtaget en besked om kandidaturet senest d. 20. februar. Beskeden kan sendes som e-mail til mail@torpare.dk eller som almindelig post. Hver kandidat skal skrive en præsentation af sig selv og medsende et foto. Begge dele til brug i nyhedsbrevet.

Bestyrelsen arbejde i følge Danske Torpares vedtægter

§ 11 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand og 4 andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen hvert andet år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 i lige år og 2 i ulige år.
Blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælger bestyrelsen ved flertalsvalg en næstformand, der i tilfælde af formandens fravær og efter aftale med denne fungerer i formandens sted. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen. Bestyrelsen fordeler sine opgaver, jfr. § 5, blandt formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der således tillægges hver sit ansvarsområde.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om, på hvilken måde og i hvilket omfang medlemmernes kontakt til foreningen tilrettelægges, ved anvendelse af telefonvagtordning, elektronisk post, mulighed for personligt fremmøde eller lignende.
Som suppleanter til bestyrelsen vælges 5 foreningsmedlemmer. Alle suppleanter er på valg hvert år. En suppleant indtræder som bestyrelsesmedlem til erstatning for et hidtidigt bestyrelsesmedlem, som efter eget ønske forlader bestyrelsen i en valgperiode, eller som har længerevarende forfald som følge af sygdom eller på lignende måde hindres i aktivt at deltage i bestyrelsesarbejdet. Suppleanten beklæder bestyrelsesposten indtil pågældende valgperiodes udløb.

Hvis formanden fratræder i en valgperiode eller hindres i at varetage sine opgaver som beskrevet i foregående afsnit, beklædes formandsposten indtil førstkommende ordinære generalforsamling af et andet bestyrelsesmedlem efter bestyrelsens bestemmelse. For dette bestyrelsesmedlem indtræder en suppleant for samme periode. 

§ 12 Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen træffer selv bestemmelse om tilrettelæggelsen af sine opgaver, herunder antallet og placeringen af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan på sine møder vedtage, at bestyrelsesbeslutninger kan træffes ved anden form for kontakt, f.eks. telefonisk eller ved elektronisk post, eller ved delegation til et mindre antal bestyrelsesmedlemmer end den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsen bestemmer, i hvilket omfang suppleanterne og andre deltager i bestyrelsesmøder og anden kontakt. Bestyrelsesmøderne er ikke tilgængelige for andre end bestyrelsen og de af denne indbudte deltagere.

Læs alle foreningens vedtægterne her.

Se den nuværende bestyrelse her.