fbpx
Наши партнеры

Artikel: Jeg vil have toilet.. men hvordan?

Bjørn Donnis er ingeniør og teknisk rådgiver hos Danske Torpare.

Artiklen kan også læses i bladet TORPARE 181. (december 2018)

Til Danske Torpare

Jeg skal til at etablere et toilet i mit hus i Tjurkö, Ljungby Kommune. Det er et lille fritidshus. Skal det være med sivebrønd, eller kan det etableres med septiktank? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige muligheder?

Lene,  Rødovre

Hej Lene,

Jeg vil helst bruge de (halv)svenske betegnelser for de relevante afløbstyper – for dels er det dem, du vil møde i forbindelse med indhentning af tilladelser (og tilbud), dels er der en betydningsforskel mellem vores to lande.

De tre typer afløb, du vil kunne få lov til at anvende, er:

  1. Sluten tank (lukket beholder)
  2. Trekammarbrunn med infiltration
  3. Minireningsverk

Fordelen ved 1 er, at det normalt vil være billigst og ikke kræve væsentlig afstand til drikkevandsbrønde.

Ulempen: Tanken skal tømmes et par gange om året eller mere, hvilket koster – især hvis man ikke holder øje med “vandstanden” og skal have “express-tømning”.

Pris for alt uden for huset: cirka 25-35.000 SEK.

Fordelen ved 2 – som er den gængse løsning: Man kan få tilladelse til slamtømning hvert andet år (måske endda sjældnere), og med fast abonnement koster det under 1.000 SEK pr. gang (de fleste steder).

Ulempen: større gravearbejde. Ved vandlidende jord skal infiltrationen lægges i en jordvold. Det kræver tilkørsel af jord og er måske ikke så pænt. Der er desuden krav til afstand til egne og naboers brønde. Disse krav er ikke faste, da de afhænger jordens type og overfladens hældning, men man skal regne med mindst 40 meter mellem brønd og infiltrationsanlægget.

Pris for alt uden for huset: cirka 50.000 SEK.

Fordelen ved 3: Dette er den fremtidssikrede løsning, fordi anlægget renser vandet meget bedre end nr. 2. Leverandøren “passer” anlægget og giver lang garanti (i hvert fald det firma, Danske Torpare samarbejder med). Kan placeres, selv hvor der stilles de strengeste krav på grund af lokal sårbar natur / vandløb.

Ulemper: I høj grad prisen. Driftsudgifter er lidt højere end 2. Kræver elektricitet. Det firma, der fremstiller nogle af de bedste anlæg til fritidshuse (kan tåle at stå ubrugt), er dansk og har en fordelagtig aftale med Danske Torpare (rabat og én enkelt kontakt / kontrakt for alt uden for huset).

Pris: Under, men tæt på 100.000 SEK – men væsentlig dyrere end de andre to, med mindre der ikke er specielle forhold, der fordyrer de andre. På “vanskelige” grunde (små) kan nr. 3 godt blive det billigste.

Højtliggende klippe er et problem for alle anlæg, ligesom det bliver dyrere, hvis der ikke kan etableres fald fra wc til tank og videre til eventuel infiltration eller minirenings-anlæg.

Du kan næppe vælge selv! De fleste kommuner ønsker ikke at godkende nr. 1, fordi man har problemer med at håndtere de mange aflæsninger af slam.

På den anden side vil der være steder med meget sårbar natur (berømt fiskevand (laks), næringsfattige søer osv. osv.) hvor man påbyder nr. 1 eller nr. 3.

Du er forhåbentlig klar over, at du skal søge om tilladelse hos kommunen for at anlægge afløb – muligvis også for at indrette wc (vådrum?). Tag en snak med bygge- og miljømyndigheden i kommunen.

Der vil du også få en liste over godkendte entreprenører, som kommunen ønsker, du skal benytte – så udfører kommunen færre kontrolbesøg, hvilket burde være en besparelse for dig. (Husk, at der er brugerbetaling i Sverige – hvert minut, der sagsbehandles, koster. Til gengæld får man ofte en god indledende snak, der er gratis). Entreprenøren sørger i øvrigt for papirarbejdet.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at der står rigtig meget om din situation i Vidensbanken på foreningens hjemmeside: www.torpare.dk > Viden > Log ind som medlem > Drift af ejendom > Husets teknik > Eget afløb.

Med venlig hilsen,

Bjørn Donnis

Bjørn Donnis er ingeniør og teknisk rådgiver hos Danske Torpare.

fra TORPARE 181

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter