fbpx
Наши партнеры

Brønden løb tør! Er løsningen så en boret brønd?

Udgivet d. 13.02.2019, opdateret d. 21.06.2022

Dét spørgsmål er Bjørn Donnis – ansvarlig for Danske Torpares tekniske rådgivning – tilbøjelig til at svare ja til. Reelt kan man ikke grave en brønd dybere. Og at anlægge en ny gravet brønd er problematisk og usikkert, skriver han i den denne artikel til dem, der har haft problemer.

TEKST: BJØRN DONNIS

I flere af de foregående år løb ekstraordinært mange gravede brønde i Sverige tør i nogle måneder. I 2018, hvor store dele af Skandinavien blev ramt af en utrolig lang tørkeperiode, gik det galt for mange, der aldrig før havde haft en tør brønd. Og det var endda et år, hvor grundvandsniveauet var pænt i foråret.

Er det kun gravede brønde, der rammes, eller er der også problemer med vandboringer?

Miseren skyldes faldende niveau af grundvandet – noget der foregår få meter under overfladen. Vandboringer i den her omtalte del af Sverige henter vand i klippens revner 40-80-120 meter under overfladen og rammes ikke.

  • Hvad er en gravet brønd?

En gravet brønd er betegnelsen på den klassiske brønd – et hul på måske 60-90 centimeter i diameter, foret med betonringe (eventuelt “stensat”, “muret” i kampesten) med en dybde på måske 3-5-7 meter. Brønden er aldrig dybere end til, hvor klippen begynder. Se på tegningen. (Bemærk, at det store lyseblå område nederst på tegningen ikke markerer vand, men klippen, grundfjeldet. Bemærk også, at den gravede brønd er tegnet meget bredere, end den faktisk er – og boringen vil være meget dybere i virkeligheden.)

Grundvand – hvad mener vi med dét?

Vi er nødt til at være sikre på, at vi “taler samme sprog”, så lad os se på det billede af, “hvad er grundvand?”, som ifølge geologerne er det rigtige. Prøv at se på snit-tegningen. Det brune jordlag oven på grundfjeldet er delt i to – et lysebrunt og et mørkebrunt. Det mørkebrune er “grundvandet” – et jordlag, der er gennemvædet af vand, og som ændrer tykkelse hen over året. Det kan nå helt op til jordoverfladen – så har vi en våd eng eller en kilde. Jordlaget kan også være så tyndt, at der ikke er grundvand i det.

Hvis man graver et hul i jorden, vil man jo – udover sten – møde jord, der er mere eller mindre våd alt efter regnen i de seneste dage. På et tidspunkt vil man se, at der står “blankt vand” i bunden af hullet. Det er grundvandets topniveau.

Grundvandet løber “ned ad bakken” ganske som bækken – bare langsommere. Grundvandets niveau følger jordoverfladen i “udglattet” udgave. Det ligger dybt under bakketoppen, det ligger i niveau med søens overflade ved søbredden. Det ligger tæt på jordoverfladen ved foden af skrænten og dybt ved kanten af skrænten.

  • Hvad med “vandårerne”?

Ja, de hører til i kalk-undergrund, hvor vandet kan opløse kalk og danne “rør”, tunneller og huler. Selvfølgelig siver grundvandet langt lettere og hurtigere langs et gruslag end i tæt pakket jord. Og ler er næsten uigennemtrængelig. Men grundvandet er normalt et lag og ikke en “åre”.

I det store og hele er “vandårer” som en slags underjordiske rør, der leder vand rundt, en talemåde og ikke noget reelt.

Grundvandet er dynamisk

Hvis du hører, at “grundvandet er faldet over en meter i Småland”, så har du fat i “fake news” af den ægte type. Grundvandsniveauet på et givet sted – fx nær din brønd – er bestemt af (hold nu tungen lige i munden) tilstrømningen fra den side, der vender mod et højere niveau, fratrukket hvad der siver videre ned mod lavere niveau, plus regn- eller smeltevand, minus det, planterne snupper, og det, der fordamper.

Så med andre ord: Grundvandsniveauet ændrer sig – alt andet lige – hele tiden og ændres forskelligt fra sted til sted. Brønden tæt på foden af en skrænt vil ofte have vand “altid”, og brønden ved siden af huset med den fantastiske udsigt oppe på kanten af skrænten har måske problemer i mindst halvdelen af året. Tæt på å eller sø vender strømningen måske i tørre perioder, således at vand trænger ind fra søen i grundvandet. Hvorved brønden nær søbredden har vand – bare ikke lige af den kvalitet, du ønsker.

Hvorfor løber brønden tør?

Det er ikke, fordi du bruger for meget vand (inden for rimelighedens grænser). Hvis din brønd er renset og hyppigt brugt, så løber der vand til – bare grundvandsstanden er passende højere end brøndens bund. Derimod forsvinder vandet, fordi balancen i “tilførsel” og “videresivning” forrykkes. Der mangler regn, så vandstanden begynder at falde i de højere liggende områder, hvorfor sivningen til lavere niveauer – din brønd – stilner af. Og stille og roligt falder niveauet en halv eller hel meter eller måske mere. Træerne trækker stadig vand, fordampningen er der stadig, og der løber stadig vand ud i søen – især hvis vandstanden i søen er faldende.

  • Hvad kan jeg gøre for at få mere vand i brønden?

 Ikke ret meget.

Fylder du vand i brønden fra dunke eller tankvogn, vil vandet over timer eller et par dage sive ud i grundvandet og fordele sig over et så stort område, at niveauændringen er minimal, og din nabo længere nede ad skrænten får mere glæde af det, end du gør.

Reelt kan man ikke grave en brønd dybere. Ofte går den allerede ned til fjeldet, og man går i dag ikke ned og arbejder i en gravet brønd.

Anlæg af en ny gravet brønd er en opgave, man måske kan overtale en entreprenør til. Entreprenøren graver et krater med en gravemaskine – så dybt som den kan blive, før man rammer klippen, eller så dybt som gravemaskinen kan nå.

Når man ned til grundvandet, stables betonringe op til lidt over jordoverfladens niveau. Jorden fyldes tilbage udenom. Forhåbentlig fyldes der en fornuftig grustype under nederste brøndring.

Det er svært at forudsige, hvad en sådan en entreprenøropgave vil koste, men jeg har hørt priser i størrelsesorden 30-40.000 sek – og uden garanti for vand. Der er næppe entreprenører, der han nogen væsentlig viden om eller erfaring i at anlægge gravede brønde.

Boringen er løsningen.

  • Nu regner det – så får vi vel vand i brønden?

 Ja, måske. Efter en tørke som i 2018 vil det ofte hjælpe en del, hvis man får 80 eller 120 millimeter i skybrud over et par dage, men træerne er tørstige osv.

Hvis brønden har været helt tør, er det første vand typisk ringe og bør hældes ud på jorden (det ender i brønden renset en ekstra gang). Der løber nyt til, hvis regnen fortsætter. Men efter en sommer med “dynamisk underskud” – altså lidt for lidt regn og dårlige brønde, der “som sædvanlig” stopper i august / september – skal der ofte et langt efterår og i Nordsverige også et tøbrud af sneen til, før brønden kommer i form.

Brøndboring

  • Hvorfor fungerer en vandboring så meget bedre?

Grunden til at man overhovedet kan hente vand fra huller, der er boret dybt ned i klippen, er, at det svensk urfjeld er “ur”gammelt. I de flere hundrede millioner år, det har eksisteret, er det blevet hævet og sænket og foldet mange gange, hvorfor det er fyldt med revner. Revner der igen er fyldt med grus og små klippestykker. Disse revner vil et eller andet sted stå i forbindelse med det grundvand, der ligger oppe i jorddækket. Det ender så med, at det i princippet er det samme grundvand, som det, den gravede brønd henter, der fylder revnerne – men som blot tappes langt dybere efter 80 meters ekstra filtrering i gruset i revnerne.

Da systemet er “forbundne kar”, vil vandet i brøndboringen stige op til cirka samme niveau som grundvandet ude i jorden.

Da hullet er tyndt (cirka 15 centimeter) vil man typisk sænke vandstanden måske ti meter eller mere, når pumpen starter. Derfor må pumpen nødvendigvis anbringes dybt nede i boringen.

  • Er der aldrig problemer med vandboringer?

 Man slipper vist aldrig for problemer. Risiko for svovlbrinte (grim lugt) er højere for boringer (men det kan man ofte ordne billigt). Jern (“okker”) kan være et problem, og der kan være diverse andre ting i vejen. Men vandet har lav risiko for at være surt, vil oftest være sterilt, og det er sjældent, at boringen stopper til (også her kan der gøres noget).

Og grundvands-standen falder ikke med 50 meter. Ikke før Sverige har lignet Kalahari-ørkenen i mange, mange år.

  • Er der nok vand, når det kommer gennem små revner i klippen?

 Normalt vil brøndboreren garantere, at der kan tappes 600-1.200 liter i timen. Det er sjældent et problem at opnå og er jo rigeligt til et eller et par huse.

Hvordan får jeg en vandboring?

 Kontakt en brøndborer – eller eventuelt en stor VVS-forretning. (De vil ofte gerne stå for det, men vil nok lægge lidt på prisen fra alle de andre entreprenører – også på brøndborerens (store) regning.)

Find brøndboreren via anbefaling, led på www.eniro.se eller bedst efter min mening: Gå til de to sider avantisystem.se og geotec.se, og vælg en brøndborer fra deres medlemslister. Husk, at brøndborere er vant til at køre langt.

Medlemskab af de to organisationer giver en rimelig sikkerhed for, at brøndboreren er fornuftigt uddannet, selvom brøndboring er et erhverv, man ikke skal have en formel uddannelse for at beskæftige sig med. Yderligere er der en form for garanti fra de to organisationer.

  • Hvorfor er der ventetid?

 Af to grunde: Dels har brøndborere allerede travlt, fordi de borer brønde til vand-vand-varmepumper. Det fylder meget mere i deres kalender end drikkevandsbrønde. Den anden grund er, at brøndboreren ofte kun laver boringen (på en enkelt dag), men torparen ønsker, at brøndboreren også skal arrangere entreprenør til at grave rende, elektriker til elinstallationerne og VVS’er til rørføring, trykbeholder og så videre. Det tager tid og er ikke borerens spidskompetence.

Hvad koster det?

 Regn med i størrelsesorden 50.000-70.000 SEK ved ukomplicerede forhold og let tilkørsel. Om brønden bliver 60 eller 100 meter dyb, betyder ikke så meget for prisen – men hvis der er længere end vanligt (4-5 meter) til fast klippe, vil det gøre projektet lidt dyrere.

Dette pris-estimat er inklusiv kvalitetspumpe, rende til elkabel og vandslange til hus / kælder – trykbeholder, pressostat og motorværn i kælderen eller tilsvarende. Nu er der mange købere på markedet efter 2018-tørken – så prisen ovenfor er nok minimum i dag.

DENNE ARTIKEL DÆKKER IKKE HELE SVERIGE

Artiklen på disse sider tager udgangspunkt i Sveriges geologi uden for det sydvestlige Skåne (sydvest for en linje cirka Ängelholm-Ystad), ligesom teksten ikke helt passer til forholdene på Öland og Gotland.

MASSER AF VIDEN AT HENTE

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål her? Vores Videnscenter er fuld af relevant information og emner for dig der ejer hus i Sverige – eller overvejer at få det. Danske Torpare giver gratis rådgivning til medlemmerne gennem vores tilknyttede rådgivere og videnscentretBliv medlem nu for at få relevante rabatter, gratis vejledning og meget mere.

print

Om ETU

I disse dage får vi ekstraordinært mange telefonopkald vedrørende samarbejdet med ETU.

Foreningen undersøger fortsat de muligheder, man har som medlem for at forsikre sit fritidshus.

Processen er tidskrævende. Derfor henviser vi til vores nyhedsmail, hvor du løbende kan finde relevant information.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter