fbpx
Наши партнеры

Gaveafgift

Udgivet d. 28.03.2019

Når du giver gaver, der overstiger niveauet for sædvanlige lejlighedsgaver (fødselsdagsgaver, julegaver mv.) skal gavemodtageren enten betale indkomstskat eller gaveafgift. Afgiften skal kun betales i det tilfælde gaven overstiger et afgiftsfrit beløb, som reguleres hvert år.

For gaver til ens børn er bundbeløbet på 65.700 kr. (2019-sats). To forældre kan således samlet givet (2 *65.700) 131.400 kr. til deres barn, uden at gaverne udløser afgift.

For gaver til ens stedbørn er bundbeløbet på 23.000 kr. (2019-sats).

Gaver til din ægtefælle

Det er afgiftsfrit, men hvis du vil overdrage fast ejendom til din ægtefælle skal der tinglyses en gaveoverdragelse, da alle rettigheder over fast ejendom skal tinglyses.

Gaveafgiften er på 15 %, hvis gaven overstiger kr. 65.700:

 • Børn, stedbørn, børnebørn, adoptivbørn
 • Enken eller enkemanden efter et af dine børn, dvs. Den efterlevende svigerdatter eller svigersøn medmindre denne gifter sig på ny
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholder er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig sammen med barnet
 • Personer, som du har boet sammen med i mindst de seneste 2 år (samlevere, søskende)
 • Dine forældre, adoptivforældre, bedsteforældre, stedforældre

Gaveafgift 15 %, hvis gaven overstiger kr. 23.000 

 • Svigerbørn
 • Stedbørns ægtefæller

Hvis der gives gaver til andre personer end overnævnte, skal der betales indkomstskat – op til ca. 51, 5 %

 • Søskende og halvsøskende
 • Søskendes børn, stedbørn, børnebørn og stedbørnebørn
 • Din fraseparerede/fraskilte ægtefælle
 • Svigerbørns livsarvinger
 • Børn og børnebørns stedbørn
 • Børnebørns ægtefæller
 • Børns samlevere
 • Svigerforældre
 • Andre

Hvad hvis gaven består i fast ejendom i udlandet?

Der skal betales dansk gaveafgift efter ovenstående regler, hvis enten giver eller modtager har “hjemting” i Danmark. Hvis gaven består i “faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet”, skal der altid betales dansk gaveafgift, uanset om hverken giver eller modtager har hjemting i Danmark.

Hvornår skal gaveafgiften betales?

Hvis du i et kalenderår modtager gaver, hvis værdi overstiger ovennævnte afgiftsfrie beløbsgrænser, er du afgiftspligtig af gaven (det overskydende beløb). Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til SKAT via en særlig blanket.

Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med modtageren for betalingen.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter