fbpx
Наши партнеры

Hvem skal have besked, når man er ny husejer i Sverige?

Udgivet den 11.09.2018, senest opdateret 03.11.2020

Hvor tilmelder vi os?

Du finder her en oversigt over, hvem der skal have besked, når man køber hus eller bostadsrätt til fritidsformål i Sverige.

El-forsyning

El-forsyning sker fra private eller (i de store byer) offentlige driftsselskaber. Der rettes henvendelse med kundeoplysninger og måleraflæsning på samme måde, som man ville have gjort i Danmark. El-selskabet E-On, der er dominerende i Sydsverige, fritager medlemmer af Danske Torpare for sædvanligt depositum, når man oplyser sit medlemsnummer. De fleste andre selskaber kræver ikke depositum. Overvej i øvrigt muligheden for at købe selve el-leverancen hos et andet selskab end net-ejeren, da der kan være store prisforskelle. Læs eventuelt mere andetsteds i Videnscenteret: ”El i huset”.

Folkeregistret

Folkeregistret skal ikke kontaktes, medmindre der er tale om varig flytning til Sverige. Hvis man flytter permanent til Sverige, skal man kontakte såvel den danske hjemkommunes borgerservice som den svenske folkbokföringen, der sorterer under skattevæsnet (Skatteverket); se nedenfor.

Hvis der flyttes permanent til Sverige henviser vi endvidere til Øresunddirekt.dk, som ved alt om dette.

Forsikringsselskab

Forsikringsselskab skal kontaktes for at få boligens forsikringsforhold på plads. Der sker ingen automatisk overførsel af tidligere ejers forsikring, som tværtimod ophører at dække pr. overtagelsesdagen. Ønsker man at tegne forsikring med nogenlunde samme dækning som tidligere ejer havde, kan det være hensigtsmæssigt at benytte hans forsikrings- eller kundenummer som reference ved sin henvendelse.

Husk at der ved flytning i Danmark skal gives besked til forsikringsselskabet, så regningen stadig ender det rette sted. De modtager ikke automatisk besked.

Grundejeren

Grundejeren (markägaren) skal have underretning, hvis man køber hus på lejet jord og derfor ønsker at videreføre arrendeavtalet. Det samme er tilfælde, hvis man ønsker at videreføre en eksisterende brugsretsaftale (nyttjanderättsavtal) på naboarealer eller lignende. Selv om man i de fleste tilfælde har ret til at overtage aftalen, skal jordejeren have besked og i mange tilfælde også give en udtrykkelig godkendelse. Kan aftalen ikke frit overdrages, eller ønskes den ændret, er det selvfølgelighed en nødvendighed at inddrage grundejeren så tidligt som muligt.

Grundejerforeninger, vejlav m.v.

Grundejerforeninger, vejlav m.v. kan ikke siges at være almindeligt forekommende, medmindre man køber hus i et decideret ferieby-område. Spørg den tidligere ejer, ejendomsmægleren eller den kommende nabo, hvad der findes. Ofte er vejenes vedligeholdelse organiseret i en formel forening, som forventer driftsbidrag, beroende på ejendommens ”andelstal”, men ligeså tit klares det med andre, uofficielle former for afregning. Har man mulighed for at benytte en lokal både- eller badeplads kan det være forbundet med enten betalingspligt eller en forventning om, at man bidrager frivilligt til vedligeholdelse m.v.

Kommunen

Kommunen har ingen rolle med hensyn til hverken skat eller den juridiske registrering (tinglysning) af ejerskifter, men er som regel forsyningsvirksomhed med hensyn til renovation og spildevandstømning. I mange områder er funktionerne overladt til selvstændige driftsselskaber, men i begge tilfælde findes kontaktoplysninger via kommunernes hjemmesider. Samme sted kan læses om valgmuligheder og tømningsfrekvenser for både renovation (sophämtning) og spildevandstømning. Man kan normalt ikke fritages for pligten til offentlig håndtering af disse opgaver. Eftersom kommunen (eller driftsselskabet) ikke modtager besked om ejerskiftet fra hverken tinglysningskontoret eller skattevæsnet, skal man selv foretage manuel tilmelding, der kan ske via hjemmeside, ved udfyldelse af et tilsendt ejerskifte-skema eller ved personlig henvendelse.

Skattevæsnet i Danmark

Skattevæsnet i Danmark, SKAT, skal underrettes om køb af fast ejendom i Sverige, eftersom ejendommen er skattepligtig med hensyn til dansk ejendomsværdiskat. Underretning sker via udfyldelse og indsendelse af ”udlandsskema”, formular 04.053, første gang for det år, hvori købet er sket. Læs nærmere om skattereglerne andetsteds i Videnscenteret. SKATs hjemmeside er www.skat.dk

Skattevæsnet i Sverige

Skattevæsnet i Sverige, Skatteverket, modtager besked fra tinglysningskontorerne om de overdragelser, der registreres dér. Man skal altså ikke selv rette henvendelse for at blive registreret som skattepligtig, når man køber fast ejendom eller har indsendt gavebreve eller skifteaftaler til tinglysning. Skatteverkets hjemmeside er www.skatteverket.se

Køber man derimod hus på lejet jord, som – afhængigt af værdien – kan være skattepligtigt både med hensyn til årlig ejendomsskat (fastighetsavgift) og avanceskat ved salg, skal man selv rette henvendelse til Skatteverket.

Også bostadsrätter er skattepligtige ved salg; men da selve bostadsrätts­reningen, dvs. dens administrator eller bestyrelse, er forpligtet til at indberette ejerskifter, kan man normalt gå ud fra, at den tager sig af dette.

Skorstensfejere

Skorstensfejere er som i Danmark organiseret i distrikter inden for kommunen; og da regelmæssig fejning og kontrol er obligatorisk for de ildsteder og skorstene, man rent faktisk anvender, skal skorstensfejeren kende ens identitet. Ofte får man udleveret tidligere ejers seneste faktura eller attest (protokoll) og finder de fornødne kontaktoplysninger i denne, men ellers kan kommunen (kommunens hjemmeside) give svaret.

Læs eventuelt mere andetsteds i Videnscenteret: ”Ildsteder og skorsten”.

Telefonselskab

Samme fremgangsmåde som i Danmark, dvs. foretag selv henvendelse, hvis et eksisterende fastnet-abonnement ønskes videreført.

Tinglysningskontoret

Tinglysningskontoret, som på svensk kaldes inskrivningsmyndigheten eller bare inskrivningen, modtager købebreve, gavebreve, skifteaftaler og andre juridiske dokumenter om ejerskifte. I en normal handel, hvor der medvirker ejendomsmægler tager denne sig som regel af tinglysningen og sørger for, at man får lagfart (tinglyst adkomst) til ejendommen. Medvirker der ikke mægler, eller har mægleren blot udleveret det underskrevne köpebrev uden at ekspedere tinglysningen, må man selv tage initiativ til at få ejerskabet registreret. Adresser kan findes via hjemmesiden www.inskrivningsmyndigheten.se.

Køb af hus på lejet jord (arrenderad mark) eller bostadsrätt anses ikke for køb af fast ejendom og tinglyses ikke.

Torpare-foreningen

Torpare-foreningen vil meget gerne beholde sine gamle medlemmer og have nye; men ønsker man i forbindelse med salget af svensk hus at afslutte medlemskabet, er det hensigtsmæssigt at foretage en udmeldelse frem for bare at undlade at betale kontingent. Nye medlemmer kan indmelde sig her.

TV-licens

Radiotjänsten i Kiruna lukker og slukker, og for udlændinge med fritidshus i Sverige er det slut med at betale for at have et fjernsyn på torpet. I hvert fald for de flestes vedkommende. Der er nemlig visse undtagelser. Læs mere her.

Vandforsyning

Vandforsyning er for det store flertal af torpare-ejendomme et privat anliggende i den forstand, at vandet kommer fra egen brønd eller boring eller fra en lille, lokalt vandindvindingssystem. Der skal ikke ske nogen offentlig tilmelding i den anledning. Bor man i større eller mindre bysamfund, hvor vandet leveres fra offentlig værk, sker tilmelding hos kommunen, som også kan give svar, hvis det er organiseret på anden måde.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter