fbpx
Наши партнеры

Artikel: Sådan forholder du dig til gæld i Sverige

Alle kan glemme at betale en regning til tiden eller komme i klemme, fordi vi på grund af postforsinkelser får regninger leveret efter betalingsfristen. Men hvordan fungerer det svenske gælds-system? Og hvad gør du, hvis du bliver sendt til inkasso? Danske Torpares juridiske rådgiver, Lars Holm Rasmussen, guider dig.

Denne artikel findes også i bladet TORPARE fra december 2019.

Hvordan reagerer de svenske myndigheder på ubetalte regninger?

I vores gradvise tilpasning til det svenske samfund kan det ikke undgås, at vi træder ved siden af og glemmer at betale en regning til tiden eller pådrager os gæld til en leverandør eller det offentlige.

De svenske aktører reagerer en smule hurtigere og mere systematisk, end vi kender til i Danmark. Der er kort vej – og tid – fra rykkerbrevet og til, vi får brev fra Kronofogden.

Kronofogden er den svenske fogedmyndighed, svarende til de danske fogedretter; men til forskel fra Danmark, hvor tvangs-inddrivelse af privat gæld er en del af domstols-systemet, er Kronofogden en del af det svenske skattevæsen, Skatteverkets, organisation.

Såvel det offentliges som de privates tilgodehavender passerer altså denne myndighed. At navnlig processen med opkrævning af glemte eller for sene skattebetalinger foregår med hast og korte frister siger sig selv, når systemerne hænger så effektivt sammen.

Hvad er den mest udbredte årsag til at få Kronofogden på nakken?

Der er sjældent meget at diskutere, når et skattekrav opkræves gennem Kronofogden. I forhold til Skatteverket findes mange muligheder for udsættelse, anke og genoptagelse. Så oftest har man sin egen passivitet at takke for, at Kronofogden pludselig er inde i billedet. En klassisk forsømmelse blandt torpare er, at man ikke har underrettet Skatteverket om, at den danske postadresse er ændret.

Skatteverket har ikke andre informationer om danske forhold, end vi selv giver dem. Selv om Skatteverket ofte er imødekommende over for danske undskyldninger og forsøg på bortforklaringer, er reglerne jo principielt de samme for alle inden for og uden for Sverige. Og det er relativt sjældent, at Skatteverket begår fejl i sine udsendelses- og opkrævningsprocedurer.

Vi bærer selv risikoen og ansvaret for, om Skatteverket har korrekte adresseoplysninger om os. Adresseforandring kan meddeles via e-mail til Skatteverket, eller man kan henvende sig via en spørgeportal på Skatteverkets internetside.

Hvad gør jeg, hvis jeg modtager et forkert gældskrav?

Som “fogedret” for private krav (altså krav fra alle andre end Skatteverket) skal Kronofogden forholde sig til, om kravet er berettiget; om den angivne skyldner reelt skylder beløbet, om vedkommende måske blot ønsker at forhale sagen og vinde tid, eller der er en uenighed om kravets størrelse eller baggrund.

Har man en fast overbevisning om, at beløbet er forkert, at man slet ikke skylder noget, at man på grund af postforsinkelser har modtaget de oprindelige regninger efter betalingsfristen (eller slet ikke har modtaget dem), eller man har et modkrav, fordi leverandøren har præsteret dårligt arbejde, er der altså ingen grund til at give op, blot fordi der står Kronofogden på brevpapiret. Så gælder det om hurtigst muligt at svare og gøre opmærksom på sine synspunkter.

Kan Kronofogden ikke formidle en løsning på et omstridt krav, afvises sagen, og pågældende fordringshaver må da starte sag ved den svenske byret, tingsrätten, eller forsøge sig med inkasso i Danmark.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har indkomstdeklareret i tide?

I Danske Torpares medlemsrådgivning ser vi mange tilfælde af sager hos Kronofogden angående skattekrav eller vedrørende de afgifter, som selve fogedsags-behandlingen medfører.

Förseningsavgift for manglende inkomstdeklaration pålægges i stort omfang. Man kan forsøge at søge om bortfald, men kun hvis man har en meget sikker “bevisførelse” for, at beløbet er betalt, eller man er uden skyld i, at Skatteverkets breve ikke er kommet frem, vil det være klogt at trække sagen ud. Omkostningerne bliver større, og blandt Kronofogdens muligheder er at udpante i den svenske ejendom.

Hvad gør jeg, hvis en svensk håndværker truer med inkasso?

En anden klassiker er den utålmodige svenske håndværker – eller hans inkassobureau eller advokat – som truer med Kronofogden, hvis ikke en kort betalingsfrist overholdes. Hvis baggrunden for, at man udsætter betalingen er, at man er utilfreds med leverancen eller prissætningen, er rådet som nævnt at skrive et svar med sin afvisning og begrundelse. I første omgang til den, inkassohenvendelsen kommer fra, og senest når kravet er indbragt for Kronofogden.

Hvem betaler jeg min gæld til?

Betaling af skattekrav, der opkræves af Kronofogden, skal betales til Kronofogden. Andre (private) krav skal derimod betales til fordringshaveren. Oplysninger fremgår normalt af meddelelsen om gælden.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Hos Danske Torpare sidder frivillige tekniske og juridiske rådgivere klar til at give kvalificeret rådgivning om alt, der drejer sig om torpet, og hvordan det svenske system fungerer. Send spørgsmål til mail@torpare.dk. Husk at angive medlemsnummer og telefonnummer og hvilken kommune, torpet ligger i.

print

Indrejseforbud for danskere i Sverige

Fra kl. 24 natten til tirsdag d. 22. december har den svenske regering besluttet at lukke grænsen til Sverige for danskere. Undtaget er svenske statsborgere og personer, som bor eller arbejder i Sverige.

Hold dig orienteret her.

Lukket for personligt fremmøde

Sekretariatet er lukket for personligt fremmødefrem frem til den 7. februar. Det skyldes regeringens seneste udmelding om at begrænse kontakt.

Vi holder stadig åbent på telefon og mail. Se kontaktoplysninger her.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter