Rådgivere

Juridisk rådgivning og skatterådgivning

Foreningen har et team af frivillige advokater og skattekyndige tilknyttet rådgivningen til medlemmer vedrørende jura og skat. Mød dem herunder.

Har du brug for juridisk eller skattemæssig rådgivning, er du meget velkommen til at skrive en mail til mail@torpare.dk.


Lars Holm Rasmussen
Advokat
ansvarlig for den juridiske rådgivning

Lars kan rådgive omkring:

 • Køb og salg
 • Svensk ejendomsskat
 • Servitutrettigheder
 • Familieoverdragelse
 • Dødsbobehandling
 • Sameje og andelsforeninger
 • Forberedelse af svenske retssager.


mats nilsson
Advokat

Mats kan rådgive omkring:

 • Miljøret
 • Bygge- og planlovgivning
 • Servitutrettigheder
 • Naboforhold
 • Retssager om fast ejendom, håndværkere og leverandører.


anders tornbjerg andersen
Advokat
og aut. bobestyrer 

Anders kan rådgive omkring:

 • Køb og salg
 • Familieoverdragelse
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente.


HENRY LARSEN
SKATTErevisor
Skatterådgivning

Henry har over 40 års erfaring med ansættelse i kommunale skattevæsener og SKAT som sagsbehandler og leder, bl.a. som skatterevisor og kontorchef. Han kan rådgive omkring dansk og svensk skat.

Teknisk rådgivning

Foreningen har flere frivillige tekniske rådgivere, som er behjælpelige med at besvare spørgsmål og guide vores medlemmer.

Bjørn Donnis, bestyrelsesmedlem, er ansvarlig for den tekniske rådgivning.

Kontakt til alle frivillige tekniske rådgivere foregår på mail, så har du brug for teknisk rådgivning, kan du sende en mail til mail@torpare.dk.


Bjørn Donnis
Bestyrelsesmedlem
Teknisk rådgivning

Bjørn er uddannet civilingeniør i kemi og har i mange år arbejdet med at udvikle raffinadeiprocesser. Han kan blandt andet rådgive om brønd, afløb og vandkvalitet.

Svend Hørup
Suppleant i bestyrelsen
Kloakmester
Teknisk rådgivning

Svend har i 25 år arbejdet som autoriseret kloakmester, og sidder blandt andet med i bestyrelsen i kloaksektionen i Dansk Byggeri. Han kan rådgive om afløb, vand og fugtproblemer mm.


Torben Holst
Konservator
Teknisk rådgivning

Torben er uddannet kulturhistorisk konservator og har i mange år arbejdet hos Nationalmuseet. Han kan rådgive om maling, og om hvordan man restaurerer og bevarer originale detaljer i torpet.


Jesper Holm
Tømrer, arkitekt
Teknisk rådgivning

Jesper er uddannet tømrersvend, bygningskonstruktør og arkitekt og har arbejdet i byggebranchen i 40 år. han kan rådgive om arkitektur og byggeteknik mm.

Jesper Holm, ny frivillig rådgiver, TORPARE 177 (side 42).
Torben Holst,ny frivillig rådgiver, TORPARE 178 (side 16). 

Hyppige spørgsmål til rådgivningen

Sådan får du rådgivning

Er du støt på udfordringer, som du har brug for juridisk eller teknisk rådgivning til at løse, kan du som medlem af Danske Torpare altid henvende dig til foreningen.

Send en mail til mail@torpare.dk, hvori du angiver dit medlemsnummer og oplyser, hvad du har brug for rådgivning omkring.

Hvornår fører Danske Torpare sager for medlemmer?

Danske Torpare intervenerer så godt som aldrig i rets- eller klagesager på vegne af medlemmer. Hvis det skal ske alligevel, er det potentielt så omkostningstungt og ressourcekrævende, at beslutningen skal træffes af bestyrelsen.

Bestyrelsen baserer sin beslutning på en vurdering af, om følgende kriterier er opfyldt:

 1. Sagen skal være afgørende for Danske Torpares politiske interesser
 2. Sagen skal være væsentlig for en bred kreds af torpare
 3. Danske Torpares advokat skal vurdere, at der er stor sandsynlighed for, at sagen kan vindes
 4. Sagens afgørelse skal kunne bruges af andre medlemmer ift. deres torp (afklaring, støtte, ret etc.)
 5. Der skal være en maksimal økonomisk grænse for, hvad Danske Torpare kan betale til sagsomkostninger (givet foreningens økonomi), og beløbet skal have dækning i foreningens budget
 6. Medlemmet skal selv bidrage økonomisk til sagens afgørelse
 7. Sagen skal efterfølgende kunne kommunikeres til medlemmerne (dvs. afgørelsen kan ikke være hemmeligholdt).
Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger af enhver art på Danske Torpares hjemmeside er generel information, der kan supplere, men ikke erstatte individuel, professionel rådgivning. En stor del af informationerne er baseret på foreningsmedlemmers og frivilligt arbejdende medarbejderes egne erfaringer og opfattelser, og Danske Torpare påtager sig ikke ansvar for oplysninger og indlæg med denne baggrund.

Produkter, tjenesteydelser, håndværksarbejde, faste ejendomme og løsøre, der annonceres i Danske Torpares medier, herunder med links til pågældendes egne internetsider, er undergivet pågældende udbyderes eget ansvar.

Annonceringen hos Danske Torpare kan ikke betragtes som en anbefaling eller garanti, og foreningen påtager sig intet ansvar for kvalitet, lovlighed og holdbarhed.

Indholdet af artikler i medlemsbladet TORPARE er udtryk for pågældende skribents egen viden og opfattelse, og Danske Torpare påtager sig intet ansvar for, om heri givne råd og forslag er anvendelige, holdbare og lovlige. Danske Torpare er således kun ansvarlig for rigtigheden af informationer, der fremtræder som afgivet af foreningens ledelse og sekretariatets ansatte.