fbpx

Vedligeholdelse af trekammerbrønd

Udgivet 14.05.2024

TEKST: Svend Hørup (aut. kloakmester)

‘Med foråret kommer tiden, hvor kommunerne igen udfører slamtømning af trekammerbrønde. Flere kommuner har valgt tømning med almindelig slamsuger, hvor alt slam og vand suges op og bortkøres. Hvis det er denne løsning som udføres i jeres kommune, skal trekammerbrønden efterfølgende fyldes med vand til ca. 15 centimeter over gennemløbshullerne mellem de forskellige kamre.

Dette er absolut nødvendigt, for at der ikke transporteres flydende fækalier imellem de tre kamre. Der må aldrig forekomme flydelag i det tredje kammer med udløbet, da flydeslam vil tilstoppe siverørene i infiltrationsanlægget, og dermed forringe nedsivningsdelen. Sker det at flydeslam kommer ud i nedsivningsdelen, kan det ende med at infiltrationsanlægget må fornyes.

Der er også kommuner hvor trekammerbrøndene tømmes med KSA Anlæg. KSA står for Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem. Det foregår ved, at slamsugeren opsuger trekammerbrøndens indhold, der tilsættes et bundfældningskemikalie. Efter relativt kort ophold i tankvognen tilbagefyldes det ikke bundfældede vand og slammet forbliver i slamsugeren. Her vil der oftest være vand nok til at dække gennemløbshullerne mellem trekammerbrøndens kamre. Og efterfyldning med vand er derfor sjældent påkrævet. Men tjek for god ordens skyld vandstanden i trekammerbrønden efter tømning, og inden I bruger toiletter.

Rumindholdet i trekammerbrønde varierer, men godkendelseskriteriet i EU-området er minimum 2 m3 til en familie, også kaldet 5 PE – altså en gennemsnitsfamilie på 5 personer i helårsbeboelse.

Trekammerbrønde skal være godkendt af myndighederne, og skal tømmes en gang årligt, når det er enfamiliehus med helårsbeboelse. Flere kommuner giver dispensation til tømning hvert andet år, når der er tale om fritidshuse med lavere benyttelse. Enkelte kommuner kræver opgørelse over husets benyttelse for at give dispensation til sjældnere tømning. Opsamlingsvolumen i en 2 m3 trekammerbrønd er 800 liter vand, 900 liter bundslam og 300 liter flydeslam. Når vandmængden bliver mindre i forhold til slammængden, nedsættes den anaerobe rensning væsentlig. Forsøg har påvist at en gennemsnitshusstand producerer ca. 1200 liter slam om året. Derfor har man fastsat en årlig tømning af trekammerbrønden.

Har du en trekammerbrønd af beton er gennemløbshullerne synlige når brønden er tom. Det er straks sværere at spotte gennemløbshullerne i trekammerbrønde af plastmaterialer, da disse har meget forskellig udformning. Men lidt billeder kan give et fingerpeg om dette. Alternativt fylder man trekammerbrønden til udløb, det gør ingen skade men kræver lidt ekstra vand.

Ved samme lejlighed bør man tilse, at skillevægge og udløbs T-stykke er intakte, samt at dækslet ligger plant og er helt og tætsluttende til karmen. Vær opmærksom på at en trekammerbrønd er producent af svovlbrinte, når fækalier forrådner.

Og husk, at ALT husholdningsspildevand med mad, sæberester og fækalier skal til trekammerbrønden, og på ingen måde udbringes på jorden. Malingrester og kemikalier skal deponeres på kommunens genbrugsplads.

Teknologisk Institut har påvist, at en velfungerende trekammerbrønd med infiltration renser spildevandet til samme niveau som kommunernes rensningsanlæg.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter