fbpx
Наши партнеры

Artikel: Hvad hvis jeg bliver alene om min svenske ejendom?

Udgivet d. 27.07.2020

Dødsfald eller skilsmisse rammer hårdt – og hvad så med fritidshuset? Danske Torpares juridiske rådgiver Lars Holm Rasmussen svarer på nogle af de mest stillede spørgsmål om emnet.

Artiklen findes også i februars udgave af bladet TORPARE her.

Er man flere personer sammen om fritidshuset i Sverige, kommer der en dag, hvor fællesskabet ophører. Enten indtræffer dødsfald, eller ejerne går hver til sit af andre årsager. Der er en række nødvendige opgaver at tage sig af i den forbindelse; og det er væsentligt at huske, at svenske myndigheder og de forskellige leverandører, vi har aftaler med, ikke får andre meddelelser om ændringerne, end vi selv giver dem. Hverken dansk folkeregister eller domstole i Danmark er koblet sammen med aktørerne i Sverige. Skattevæsnernes samarbejde handler indtil videre kun om udveksling af bestemte, begrænsede oplysninger, fx om størrelsen af bank-indeståender.

Medmindre ændringer i ejerforholdene hænger sammen med overdragelser, som tinglyses, kender de svenske myndigheder intet til forandringerne.

Hvem skal have besked om ændringer i ejerforhold?

I alle situationer, hvor den, der hidtil har stået som modtager af regningerne, ikke længere har denne rolle, må der rettes henvendelse til hver enkelt afsender. I de fleste tilfælde handler det om at kontakte forsikringsselskabet, renholdelses-virksomheden (der står for renovation og spildevandstømning), elektricitetsforsyningen (der ofte er to forskellige selskaber, der henholdsvis ejer nettet og leverer strømmen) og distriktets sotare – skorstensfejer. Af og til er man også medlem eller kunde i en vejforening, en hembygdsförening, en internet-forening eller en bådeplads. Ofte klares henvendelse om ændring i medlemskabet (kundeforholdet) blot ved en e-mail gennem pågældendes internetportal.

Hvad skal jeg gøre i forhold til Skatteverket?

Alle, der ejer fast ejendom i Sverige, kender og kendes af det svenske skattevæsen, Skatteverket, og modtager regelmæssigt post derfra. Det forekommer derfor logisk at kontakte Skatteverket og fortælle, at den hidtidige ejer og skatteyder nu er ude af billedet og oplyse, hvem der fremover vil stå for skattebetalingen.

Skatteverket tager gerne imod sådanne henvendelser, og når man så i fremtiden modtager inkomstdeklaration og anden korrespondance med det rigtige navn, forekommer alt at være i orden. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det juridiske ejerskab ikke hermed er ændret. Man kan være taxerad ägare (skattemæssig ejer) uden samtidigt at være lagfaren ägare (tinglyst ejer).

Foretager man ændringer i det juridiske ejerforhold – som omtales i næste afsnit – er der ikke behov for særskilt henvendelse til Skatteverket. Tinglysningsmyndigheden sørger for, at Skatteverket får besked.

Den lokale svenske kommune har ingen funktion vedrørende registrering af ejerskifte. Den er hverken skattemyndighed eller tinglysningskontor, men er glad for at få at vide, til hvem regningerne for serviceydelser fremover skal sendes.

Hvordan ændrer jeg det juridiske ejerskab af mit svenske hus?

Ændringer i det juridiske ejerforhold skal og kan kun anmeldes til den svenske tinglysningsmyndighed, som man skriver til på den landsdækkende adresse Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

Der stilles en række formelle krav til, hvordan ejerskifte registreres, og der skal indsendes dokumenter og ansøgninger, der opfylder disse krav. Der er ikke frit valg med hensyn til, hvordan man vil betegne ejerskiftesituationen, og man kan ikke uden videre “blive skrevet på skødet”, “give ejendommen væk kvit og frit” eller “overdrage til sin samlever”, sådan som det ofte foreslås i spørgsmål til Danske Torpares medlemsrådgivning. En overdragelse skal ske som køb, som gave eller som arv – når vi ser på de frivillige muligheder – eller som en variant af arv: den efterlevende ægtefælles adgang til at overtage ejendommen som ejer i forbindelse med et uskiftet bo.

Overdragelsesformerne og den praktiske fremgangsmåde er beskrevet i tidligere artikler i TORPARE og på foreningens hjemmeside.

Behøver jeg ændre i ejerforhold, hvis min ægtefælle dør?

Ud over de praktiske opgaver med ejerskiftemeddelelser til leverandører m.fl., må den, der mister sin ægtefælle eller registrerede partner ved død, også forholde sig til, hvilken betydning dødsfaldet skal have for ejerforholdet. Vælger man at fortsætte som ejer, er det tilrådeligt at sørge for at overtage afdødes ejerskab formelt.

Ved dødsboets behandling ved den danske skifteret tages der stilling til, om efterlevende fortsætter i uskiftet bo, eller en skiftebehandling finder sted, og uanset hvilken løsning der bliver tale om, anvendes skifteretsattesten sammen med den økonomiske opstilling over boets aktiver og passiver (formueoversigt eller åbningsstatus) som dokumentation ved en anmodning til tinglysningsmyndigheden i Sverige.

Der er ingen pligt til at anmelde en ændring til tinglysning, hvis efterlevende sidder i uskiftet bo, og hverken efterlevende eller afdødes øvrige arvinger mister nogen ret ved at undlade det. Har man sikret sig, at Skatteverket kender ændringerne, og skattepapirerne kommer frem, og skatten bliver betalt, kunne man i og for sig lade det blive ved dét. Den gængse erfaring er imidlertid, at det bliver meget besværligt for efterlevendes arvinger i et senere dødsbo at bringe forholdene i orden til den tid. Både førstafdødes og efterlevendes dødsboer skal nemlig dokumenteres, og skifteretsattest og økonomisk oversigt alene fra efterlevendes bo er ikke nok.

Man gør derfor sine efterkommere en stor tjeneste ved at opdatere de tinglyste ejerforhold, så de svarer til den aktuelle virkelighed.

Hvad gør jeg i forhold til min svenske bankkonto?

En detalje, som kan vise sig tidkrævende og besværlig, er at få overført afdødes svenske bankkonti til efterlevende. Det gælder også, selv om efterlevende er medkontohaver. Forklaringen er, at en afdød persons aktiver i Sverige fastlåses, indtil man viser banken en registreret bouppteckning, som beviser, at kontoen er en del af et bo, som ægtefællen overtager eller arver.

Bouppteckningen er en svensk foreteelse, som kun kommer i spil for danskeres vedkommende, hvis dødsboet i øvrigt skal behandles i Sverige (og det skal det ikke, hvis afdøde havde sin faste bopæl i Danmark), men de svenske banker forventer at se en offentlig dokumentation, som i deres øjne svarer til en bouppteckning. Den danske skifteretsattest, som vil være tilstrækkelig legitimation i langt de fleste danske sammenhænge, har ingen svensk parallel og kendes ikke i almindelighed i Sverige.

Med forklaring og overtalelse lykkes det selvfølgelig på et tidspunkt at få pengene fra kontoen fri eller overført i efterlevendes navn alene; om ikke andet i kombination med formueoversigt (eller åbningsstatus) eller en egentlig, afsluttende boopgørelse – men så er der gået mange måneder, som kan forstyrre betalingerne.

Er ægtefællens død i vente, og har man ressourcer til at tænke i disse baner, kan det altså være hensigtsmæssigt at få den svenske bankkonto ændret i tide.

Hvad gælder særligt ved separation og skilsmisse?

Også for ejerændringer, der har baggrund i separation eller skilsmisse, skal visse dokumentationskrav opfyldes, for at tinglysning kan ske.

Sammen med henvendelsen til Lantmäteriet Fastighetsinskrivning skal indsendes en bekræftet kopi af separations- eller skilsmissebevilling eller -dom samt den aftale, der viser, hvad man er blevet enige om vedrørende det fremtidige ejerskab. Hvis dette fremgår af en dansk bodelingsoverenskomst, kan denne sendes ind; ellers vil den enkle løsning være at skrive en aftale, der udelukkende handler om den svenske ejendoms overdragelse. Metoden er beskrevet i en artikel i TORPARE nr. 136, som findes her.

For overdragelse efter ophør af et samlivsforhold uden ægteskab findes ingen tilpasset model. Udgangspunktet vil være, at overdragelsen må tilrettelægges og beskrives som et køb, dvs. med samme dokumenter som ved en almindelig handel mellem fremmede. Der oprettes som minimum et köpebrev, der tinglyses. Har man behov for at aftale særlige betingelser og vilkår, må der forinden oprettes en købekontrakt (som ikke tinglyses). Eksempler på disse dokumenter findes overalt på internettet og her på hjemmesiden.

 

Hos Danske Torpare sidder frivillige tekniske og juridiske rådgivere klar til at give kvalificeret rådgivning om alt, der drejer sig om torpet, og hvordan det svenske system fungerer. Send spørgsmål til mail@torpare.dk. Husk at angive medlemsnummer og telefonnummer og hvilken kommune, torpet ligger i.

 

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter